NINH Trading and Service logo
Vietnamese flag  English flag
Nhân sự
Tổng Giám Đốc<br />
Điều Hành

Tổng Giám Đốc
Điều Hành

Giám Đốc<br />
Thương Hiệu

Giám Đốc
Thương Hiệu

Giám Đốc Bán Hàng & Chăm Sóc Khách Hàng

Giám Đốc Bán Hàng & Chăm Sóc Khách Hàng

Giám Đốc <br />
Dự Án & Tư Vấn

Giám Đốc
Dự Án & Tư Vấn

Giám Đốc<br />
Kỹ Thuật

Giám Đốc
Kỹ Thuật

Chăm Sóc<br />
Khách Hàng

Chăm Sóc
Khách Hàng

Chăm Sóc<br />
Khách Hàng

Chăm Sóc
Khách Hàng